kontakt

Polityka jakości – ISO

Dążeniem Opta-Tech sp. z o.o. jest osiągnięcie i utrzymanie czołowej pozycji wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, sprzedażą, usługami instalacji, napraw i konserwacji: urządzeń optycznych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania i systemów rejestracji cyfrowej obrazu i mowy.

Nadrzędnymi celami jakościowymi Opta-Tech sp. z o.o. są:

 • zapewnianie klientom kompleksowych usług na coraz wyższym poziomie;
 • tworzenie nowej jakości realizacji usług;
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów;
 • stworzenie i utrzymanie sprawnego systemu obsługi klientów, opartego na kulturze współpracy, odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu;
 • dążenie do stworzenia wizerunku organizacji jako stałego, odpowiedzialnego
  i ciągle rozwijającego się partnera na rynku usług dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe cele będą realizowane przez:

 • unowocześnianie procesu świadczonych usług;
 • stosowanie w procesie świadczenia usług zakupów materiałowych i usług od kwalifikowanych dostawców;
 • ciągłe dążenie do wyeliminowania wad powstających w procesie świadczonych usług;
 • podejmowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących;
 • doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu;
 • motywowanie pracowników;
 • konsekwentną realizację i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

Powyższa polityka jakości jest znana i zrozumiała dla wszystkich pracowników Opta-Tech sp. z o.o. i poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Pełną odpowiedzialność za realizację niniejszej polityki jakości ponosi Prezes Zarządu, który ustala zadania i odpowiedzialności za jakość dla całego personelu oraz zapewnia niezbędne zasoby.

„Jestem świadomy odpowiedzialności za realizację celów i zadań zawartych w niniejszej Polityce Jakości. Jako Prezes Zarządu deklaruję, że zarówno ja, jak i wszyscy pracownicy uznamy za priorytetowe zadania wynikające z wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz przyjmuję odpowiedzialność za jego opracowanie i przestrzeganie. Deklaruję zapewnienie odpowiednich zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia.”

Warszawa, dnia 03.01.2018r.

_______________________

Prezes Zarządu

Przemysław Jaroń